Etikettkastrering-idmärkning-vaccination
Läst 4286 ggr
Alexej
2008-03-24, 12:22

Tidig kastrering!

I Amerika avlivas ca 10 milljoner katter om året. Djurhem där har insett att deras kastreringskampanger inte har hjälpt och att förmedlade kattungar inte blev kastrerade sedan.  Därför har man börjat på många ställe med tidigt kastrering, dvs inga kattungar förmedlas okastrerade. Många länder i Europa har också börjat med tidigare kastreringar. Skulle vara skönt om alla katthem i Sverige skulle tänka om…

PREPUBERTAL KASTRATION AV KATT - MÖJLIGHET ELLER RISK
 
TEXT: MÅNS RÖKEN, LEG VETERINÄR HANDLEDARE: CATHARINA LINDE-FORSBERG, PROFESSOR

I Sverige har veterinärer och djurägare länge ansett att katter ska vara över tolv månaders ålder när de kastreras. Många vetenskapliga studier från USA har beskrivit fördelar och biverkningar av att kastrera katter från sex veckors ålder och uppåt. Kastration av pediatriska djur verkar inte innebära några större risker för katternas välbefinnande än kastration av vuxna djur gör. Artikeln sammanfattar existerande studier och ger förslag till nya kastrationsrekommendationer för katter i Sverige.

Inledning

Katten är det vanligaste sällskapsdjuret i Sverige idag. Det är svårt att exakt beräkna antalet men år 2000 uppskattades att runt 1,2 miljoner katter fanns i Sverige. Av dessa uppskattas att 1 050 000 är "huskatter" och 150 000 är "ladugårdskatter" (15). Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund tror att cirka 40 000 katter skulle behöva omhändertas för vård och omplacering årligen (Terese Holmberg, SDR, personligt meddelande, 2002), men betydligt högre siffror nämns av Djurens Vänner och osäkerheten är stor (15).

Det finns ingen forskning som bekräftar sex månaders ålder som den optimala för kastration av katter. Uppfattningen att honkatter och tikar måste löpa en gång innan de kastreras kan ha bidragit till att prepubertala djur inte kastreras. Det är också möjligt att den kunskap och utrustning, och de narkosmedel som fanns tillgängliga förr inte tillät kastration vid yngre ålder (20). De senaste 20 åren har tidig kastration introducerats i USA för att öka möjligheterna att kontrollera smådjurspopulationen. Flera amerikanska studier har visat att anestesi och kirurgi av prepubertala smådjur kan utföras med liten risk för komplikationer (22).
 
Under förutsättning att det unga djurets fysiologiska förutsättningar beaktas och korrekt anestetisk och kirurgisk teknik iakttas, kan även svenska veterinärer rutinmässigt kastrera pediatriska katter om behovet och intresset finns.

TVÅ LÄNDERS SYN PÅ LÄMPLIG KASTRATIONSÅLDER

NUVARANDE SVENSKA KASTRATIONSRUTINER
Fram till slutet av 1990-talet var det praxis i Sverige att vänta med kastration (= gonadektomi, fullständigt avlägsnande av båda könskörtlarna) av katter till efter könsmognaden eller cirka tolv månaders ålder. År 2000 kom nya rekommendationer från Sällskapet för smådjursreproduktion och veterinärföreningen Jamaren att kastrering av hanoch honkatter kan utföras från och med sex månaders ålder. Syftet är att minska antalet lösspringande och övergivna katter och därmed förbättra katternas livsvillkor och status (23). Åldern är vald för att öka möjligheterna att förhindra oönskade kullar utan att veterinärer och djurägare skall tveka att låta utföra ingreppet på grund av katternas låga ålder (Liss-Marie Langborg, Jamaren, personligt meddelande 2002).
 
Bland djurägare och veterinärer är det en vanlig uppfattning att kastration före pubertetens inträdande kan vara skadligt för kattens fysiska och psykiska utveckling. Det anses också från veterinärt håll att det är för riskfyllt att söva för unga individer (Terese Holmberg, SDR, personligt meddelande, 2002). Flertalet av Sveriges katter kastreras därför idag sannolikt vid sex till tolv månaders ålder.
 
NORDAMERIKANSKA KASTRATIONSRUTINER
Föregångslandet vad gäller forskning kring och införandet av tidig kastration av hund och katt är USA. På grund av den stora överpopulationen av smådjur har flera metoder prövats för att begränsa dessas reproduktion. De senaste 20 åren har tidig kastration börjat tilllämpas och studier tyder på att metoden är förhållandevis riskfri och inte har några skadliga långtidseffekter. Då de amerikanska veterinärerna blivit mer vana vid ingreppet har också djurägarna blivit mer positiva till att kastrera sina djur tidigt (8).
 
The American Veterinary Medical Association (AVMA) anser att inga hundar eller katter från djurskyddsföreningar bör tillåtas reproducera sig och stödjer tidig kastration som en åtgärd för att förhindra överpopulation (21). Många nordamerikanska djurskyddsföreningar följer numera kastrationsprogram där alla hundar och katter, även så unga som sex veckor gamla, kastreras före adoption (5).
 
 
VARFÖR TIDIG KASTRATION?
 
GENERELLA FÖRDELAR MED KASTRATION
En viktig anledning att låta kastrera ett husdjur är att undvika oönskade dräktigheter och kullar. Den reproduktiva förmågan försvinner efter en kastration, oavsett om ingreppet utförs tidigt eller sent. Ålder vid pubertetens inträdande varierar kraftigt hos katter och påverkas av bland annat födelsesäsong, omgivning, tillväxthastighet, näringstillförsel och infektiösa sjukdomar. Honkatter når puberteten vid fyra till 21 månaders ålder och hankatter vid åtta till tio månaders ålder. Följaktligen når en del honkatter puberteten före sex månaders ålder och kan bli dräktiga och föda en kull innan kastrationen blir utförd. Om katten kastreras före sex månaders ålder minskar eller elimineras den risken (23).
Beteendeförändringar och relaterade problem föranleder också ofta beslutet att kastrera en katt. Vid puberteten aktiverar könshormonerna de beteenden som reglerar parning och hantering av avkomman. Beteenden relaterade till uppvaktning, parning samt sökande och behållande av partner och revir fastställs då (8). Könshormonerna behöver dock inte vara enda orsaken till dessa beteenden. Samma beteendemönster kan uppvisas utan att vara knutet till sexuellt beteende eftersom även tidigare upplevelser och omgivning kan spela in. Parningsbeteende, aggression, urinmarkering och strövbeteende kan kvarstå hos handjur om de har utfört dessa beteenden innan kastrationen, även om de i flertalet fall försvinner (3, 12).
Kastration minskar eller eliminerar också risken för livmoderinfektioner, prostataproblem och tumörer i genitalområdet (24).
 
SPECIFIKA FÖRDELAR MED TIDIG KASTRATION
De praktiska fördelarna med att kastrera djur före sex månaders ålder är flera. Kastration så tidigt som vid sex till tolv veckors ålder (pediatrisk kastration) har flera fördelar jämfört med sen kastration:
- operationen är mindre påfrestande och återhämtningen går snabbare (8),
- morbiditet och mortalitet vid ingreppet är lägre (6),
- ingreppet kräver mindre tid och ansträngning av veterinären,
- katternas juvenila beteende kvarstår, vilket får anses eftersträvansvärt då det ger ett lugnare, mer människoorienterat djur med mindre vandringsbehov och reducerad aggressivitet,
- risken för oönskade kullar elimineras (13).
 
EFFEKTER FÖR DJURHEM OCH DJURSKYDD
De katter som djurskyddet omhändertar är ofta negligerade eller bortsprungna djur utan känd härkomst. Det är önskvärt att dessa katter inte tillåts reproducera sig och därför kastreras innan de omplaceras. Då dräktiga katter omhändertas bör dessa också kastreras innan partus, för att minska överpopulationen.
 
Kastration före adoption eller försäljning kan underlätta omplaceringen av djur från djurskyddsföreningar och på lång sikt få antalet hemlösa katter att minska, varigenom såväl katternas lidande som djurskyddsföreningarnas arbetsbörda minskar (1).
 
FAROR VID TIDIG KASTRATION?
Trots att det saknas vetenskapligt underlag för att det skulle vara optimalt att kastrera katter först efter sex månaders ålder, har tidig kastration orsakat mycket diskussion och ansetts kontroversiellt i USA (6). En mängd problem har identifierats och undersökts. Man har bland annat diskuterat risken för dålig tillväxt, urinvägsproblem, binjuretumörer, beteendeförändringar samt olika endokrina, kardiella och immunrelaterade dysfunktioner. Dessutom har givetvis överviktsproblemet hos kastrerade djur debatterats (23).
 
ALLMÄN SJUKDOMSBENÄGENHET
Det har ifrågasatts från veterinärt håll huruvida immunsystemets utveckling störs av anestesi och kirurgi vid sex till åtta veckors ålder, vilket är den tid då
immunförsvaret utvecklas (8). I en studie där sex till 14 veckor gamla kattungar kastrerades noterades inga komplikationer i form av sårinfektioner och kattungarna verkade inte lida av någon immuninkompetens (1). Det fåtal studier som försökt utröna risken för infektionssjukdomar på lång sikt har inte funnit någon skillnad mellan tidigt kastrerade katter och andra katter (12). Huruvida immunförsvarets utveckling kan störas vid tidiga ingrepp är dock fortfarande okänt och kräver vidare studier.
 
BETEENDEFÖRÄNDRINGAR
Ofta är det ett oönskat beteende som föranleder en kastration. Kastrerade katter är generellt mer tillgivna och mindre aggressiva mot andra katter oavsett vid vilken ålder de kastreras (23). Däremot har de studier som hittills publicerats inte visat på någon skillnad i aktivitetsnivå och lekfullhet mellan tidigt kastrerade, sent kastrerade och intakta (= icke kastrerade) katter (12). I en studie följdes tidigt kastrerade katter i tre år efter ingreppet utan att någon ökad incidens av beteendestörningar kunde konstateras (4).
Vid sex till åtta veckors ålder infaller kattens "fear imprinting period" och det är inte uteslutet att otrevliga upplevelser under denna period kan leda till oönskade beteendeförändringar (24). Det är ännu okänt om tidig kastration kan ge beteendestörningar men stress och obehag i samband med ingreppet bör förstås minimeras (2).
 
BINJUREBARKSTUMÖRER
Kastrerade illrar löper ökad risk att drabbas av hormonproducerande binjuretumörer, liksom vissa typer av möss. Det har diskuterats om risken för att utveckla binjurebarkstumörer ökar hos tidigt kastrerade hundar och katter men denna typ av tumörer är mycket ovanliga, även i de områden i USA där tidig kastration har utförts länge (17).

POSTOPERATIVA KOMPLIKATIONER
Flera studier har undersökt om pediatriska katter i högre mån drabbas av postoperativa komplikationer som kan hänföras till själva ingreppet. Risken att drabbas av allvarliga komplikationer som kräver behandling eller leder till dödsfall är oförändrad (5). Däremot löper sent kastrerade katter signifikant högre risk än tidigt kastrerade att drabbas av mindre allvarliga komplikationer såsom svullnad i operationssåret, suturreaktioner, hjärtarytmier eller milda gastrointestinala störningar. I dessa studier var alltså risken för komplikationer lägre för de tidigt kastrerade katterna än de sent kastrerade, även i de fall då djuren var för unga för att ha utvecklat immunitet mot infektioner (8). Försiktighetsåtgärder vid kastrationen av de pediatriska katterna har förmodligen påverkat resultatet (5).
 
PYOMETRA
Även om delar av livmodern lämnas kvar i buken vid ingreppet är risken för pyometra liten, under förutsättning att korrekt teknik och ligaturmaterial har använts (13). Om äggstocksvävnad lämnats kan dock hormonpåverkan kraftigt öka risken för pyometra (ovarian remnant syndrome) och juvertumörer (13). Vid kastration av katter oavsett ålder är det alltså av större vikt att äggstockarna avlägsnas fullständigt än att hela livmodern tas bort (14).
 
TILLVÄXT
Det har länge ansetts att kastration av prepubertala djur skulle hämma tillväxten. Flera studier har dock visat att detta med stor sannolikhet är felaktigt. Broskmognaden i benens tillväxtplattor är beroende av könshormon och det är visat att tidig kastration försenar slutningen av de långa rörbenens tillväxtzoner (23). Detta leder till förlängd tillväxtperiod av, och viss ökad längd på, rörbenen (13). Det är oklart om förhållandet har någon klinisk signifikans men försenad
epifysslutning kan eventuellt predisponera för frakturer i tillväxtplattan, så kallade Salter-Harrisfrakturer (6).
Hankatters muskelmassa påverkas till stor del av androgener. Hankatter som kastreras tidigt utvecklar aldrig den vuxna, intakta hankattens muskulatur. Katter som kastreras i vuxen ålder förlorar den del av muskelmassan som utvecklats efter puberteten (1).
 
URININKONTINENS
Tikar drabbas ibland av inkontinens efter kastration. Urininkontinens är dock ovanligt både på intakta och kastrerade katter och det är tveksamt om katter över huvud taget drabbas av kastrationsorsakad inkontinens (14). När inkontinens uppträder hos katter är det mer sannolikt att den är orsakad av en neuropati eller FeLV-infektion än en hormonrelaterad störning (13).
 
URINVÄGSINFEKTION OCH OBSTRUKTION
Feline Urinary Syndrome (FUS) är ett av de starkaste argumenten som framförts mot tidig kastration. I vissa studier rapporteras att problemet oftare förekommer hos kastrerade än okastrerade hankatter, men detta har ifrågasatts i andra studier (1, 14). Förklaringsmodellen bygger på det felaktiga antagandet att kastrerade hankatter skulle ha en mindre diameter i urethra, vilket skulle predisponera bildningen av urethrapluggar (1, 14). Vid jämförande mätningar in vitro av urethras diameter hos tidigt kastrerade hankatter, steriliserade hankatter, kastrerade och testosteronbehandlade hankatter samt helt intakta hankatter sågs ingen skillnad mellan de olika grupperna (1). Inte heller i en in vivo studie där urethras diameter mättes med cystourethrogram påvisades någon skillnad (9). Vid mätningar på honkatter har dock minskad diameter visats hos tidigt kastrerade djur. Då risken att honkatter drabbas av urinvägsobstruktion är liten saknar detta
förhållande troligen betydelse (14).
 
Det är inte entydigt visat att kastrerade hankatter alls skulle löpa större risk att drabbas av FUS. Troligen spelar foderintaget en stor roll i sammanhanget. Vissa studier har visat att tidigt kastrerade katter inte är mer drabbade av FUS än sent kastrerade katter (8, 14). I en studie löpte sent kastrerade hankatter faktiskt större risk att drabbas av FUS än tidigt kastrerade under den treårsperiod studien pågick. I den studien föreslogs att tidig kastration skulle kunna ha en skyddande effekt mot urinvägsproblem, jämfört med sen kastration (4).
Fullständig utskaftning av penis kan vara svårt att uppnå hos tidigt kastrerade hankatter. Separation av penis och preputium är hormonrelaterat och sker vid runt 22 veckors ålder hos intakta huskatter. Flera studier visar att katter kastrerade före eller under puberteten ofta får ofullständig sådan förhudsseparation, men i andra studier har inga sådana problem setts (8, 23). Om detta har någon klinisk signifikans är okänt, men det torde öka svårigheten att kateterisera urethra hos en tidigt kastrerad hankatt. Ökad risk för förhudsinflammation eller ascenderande urinvägsinfektion när debris fastnar i håligheten mellan penis och preputium har diskuterats men inte kunnat konstateras kliniskt (23).
 
ÖVERVIKT
Det anses allmänt att gonadektomi leder till ökad fettdeposition hos hund och katt. Övervikt kan dock drabba såväl kastrerade som intakta djur. Det är ett multifaktoriellt problem och påverkas även av arv, diet och aktivitetsnivå. Generellt väger kastrerade katter mer än intakta och de lider oftare av obesitas (1). I en del studier menar man att ämnesomsättningen i vila är högre hos intakta katter än hos de kastrerade, vilket innebär att kastrerade katter har ett lägre energibehov än intakta djur (8, 23). Även ökad aptit på grund av förändrad mättnadskänsla i hjärnan tros vara en del i problemet. Förändringar i aktivitetsnivå såväl som av metabolism och även förmågan att känna mättnadskänsla orsakas av de hormonella förändringarna efter kastration. Flera studier bekräftar att kastrerade katter får ökad mängd kroppsfett men risken och graden av övervikt är likvärdig oavsett om kastrationen utförs tidigt eller sent (1, 8). I en studie beräknas energibehovet för kastrerade katter vara runt 30 procent lägre än för intakta katter (13). Minskad utfodring torde följaktligen vara nödvändigt oavsett vid vilken ålder katten kastreras.
 

 
SLUTSATSER
En genomgång av nordamerikanska studier i ämnet ger vid handen att katter kan kastreras från sex veckors ålder utan ökad risk för komplikationer eller biverkningar. Veterinären måste dock beakta det unga djurets fysiologi. Från tolv veckors ålder kan katterna sövas genom injektion av den i Sverige allmänt vedertagna a2-agonist/ketaminblandningen, under förutsättning att kroppsvikt och dosering noggrant kontrolleras. Den rekommenderade lägsta åldern för normalkastration av katter i Sverige borde därmed kunna sänkas från sex månader till tre månader. Även om det varken är nödvändigt eller önskvärt att kastration av unga djur sker regelmässigt vore det positivt för alla parter om möjligheten funnes.
En svensk studie av möjligheter och risker vid tidig kastration är önskvärd. Det krävs information och kunskap om ingreppets säkerhet under svenska förhållanden för att skapa tillit hos de svenska veterinärerna.

http://www.amaranti.se/halsa/tidigkastrering.html

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus
Alexej
2008-03-24, 18:58
#1

Puttar upp!

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus
Lena
2008-03-24, 19:03
#2

Vad bra att du tagit fram det här intressanta och viktiga underlaget! :) Det kunde passa bra i artikelform.

Om vi kunde få tidigare kastrering även i Sverige skulle det lösa många problem. I Danmark genomför man också tidig kastrering har jag läst.

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Alexej
2008-03-24, 19:10
#3

I Tyskland har också flera katthem börjat med det pga dålig kastreringskontroll sedan.

Kastrering med 6 veckor är säkert överdriven men blir en kattunge innan försäljning med 12 veckor kastrerad är det perfekt.

Men i Sverige är tom veterinärer tröga:(

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus
Ankah
2008-03-24, 19:14
#4

Det är ju för skruttigt att man inte kan lite på folk som adopterar från katthem att kastrera sina kissar…!!!!

Silvestris
2008-03-24, 21:06
#5

Svenska veterinärer är inte alltid omöjliga, men man kan få börja mjuka upp dem i tid. Man ska inte alltid nöja sig med att prata med receptionisten hos en klinik heller för det finns kliniker där veterinärerna mer än gärna kastrerar kattungar men utåt har de fortfarande en 6-månadersregel så det är vad man får höra när man pratat med receptionen. Tyvärr är nog detta vanligare än man tror pga. tidig kastrering inte har accepterats helt i veterinärkåren så ingen vill bli sedd med oblida ögon utan de gör det "i det dolda".

Jag läste på någon amerikansk hemsida att de räknade med att 20-25% av kattungarna i en kull (från katthem som inte kastrerar) kommer lämna avkomma. Detta trots att ägarna får presentkort på kastrering hos katthemmets veterinär (dvs. gratis kastrering). Ägarna är ju inte onda människor men det visar ju på att det faktiskt inte går att lita på att folk kommer göra som de säger (och som de lovar genom att skriva på kastreringsavtal).

Alexej
2008-09-20, 13:02
#6

Puttar upp!

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus
catfoot
2008-09-20, 13:25
#7

Jag pratade med Vetrinärkliniken i Hudiksvall..Dom gjorde inga sådan ingrepp före 6 månaders ålder, ibland fick man vänta ännu längre beroende på hur stor katten var…

Ditt hem är där din katt är.Kyss OT/Snyggt ....
Lena
2013-04-07, 12:01
#8

Puttar upp den artikel!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Upp till toppen