Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Ny kategori 000. Vanliga frågor - FAQ - ej för diskussion! 001. Kattambassadörer TNR/Skygga Katter 02. Hittekatter i Fokus 03. Hittekatter i media 04. Katthem, jour- & stödhem, föreningar 05. Kattens status 06. Kastrering, ID-märking, Vaccination 07. Djurskyddsfrågor 08. Bilder & Filmklipp 09. Goda ideér, råd och tips! 10. Huskatten 11. Kattsjukdomar & problem 12. Kattmats relaterat 13. Kattprat i allmänhet 14. Katter söker hem! / Katter sökes! 15. Bortsprungna/upphittade katter 16. Transporthjälp önskas/erbjudes 17. Solskens- och molnhistorier 18. Evenemang på Katthemmen/ Kampanjer 19. Insamlingar, Auktioner 20. Dagens Ros & Ris! 21. Till minnet av 22. OT Utanför ämnet 23. Utsatta djur av annat slag 24. Annonsdiskussioner 25. Information om Forumet & oss Medlemmar Ny kategori
2. Hittekatter i Fokus

Hittekatter iFokus Nyårskrönika 2013

2013-12-31 19:58 #0 av: Lena

Utan att man vet ordet av har det gått ytterligare ett år. Hittekatter iFokus har nu funnits i 7½ år. Här försöker vi ge en tillbakablick på det viktigaste som varit under 2013 ur Hittekatternas och sajtens synvinkel. Ett år som varit fullt av fajter för katters rätt till sina liv. Vi vill samtidigt önska alla våra medlemmar och besökare med katter en riktigt god fortsättning på det nya året med förhoppningar om att 2014 ska bli det 2013 inte lyckades med - ett bättre år för de hemlösa katterna runt om i landet.

Förslaget till ny Djurskyddslag som kom av sig.

Efter en omfattande och tidsödande utredning låg ett förslag till ny djurskyddslag på hela 900 sidor ute på remiss under förra året. Vissa delar i förslaget var riktigt bra, till exempel obligatorisk ID-märkning och kastrering av utegående katter. Utredaren hade dock helt glömt bort de hemlösa katterna och menade att ”katter som är sjuka, skadade eller så förvildade att de inte mår bra av att vara i människor närhet, bör avlivas.” Utredaren sköt över mycket av de insatser (massavlivningarna) som enligt utredningen ska lösa problemet med hemlösa katter på ideella organisationer. Detta utan att låta dessa organisationer komma till tals i utredningen. Det förutsågs att katthemmen på ideell basis ska bistå myndigheterna i avlivningsarbetet. (Stalla upp katter under de max 10 dagar som man enligt utredaren har på sig att bedöma om de är så förvildade att de inte har rätt att leva vidare).


Förslaget väckte på dessa punkter ramaskri och protestlistor skrevs. Det kom även in remissvar från många håll. Vem vill fortsätta att arbeta ideellt om katthemmen ska förvandlas till dödens väntrum?

När lagförslaget väl skulle behandlas av regeringen under våren 2013 lades det mesta på is. Inget av förslagen som gällde katter blev det något av. 

Arbetet med skygga katter - fortfarande ett arbete i motvind

Under 2012 blev tre olika Katthemsföreningar ansatta av Länsstyrelsen för att de arbetar med skygga/förvildade katter. Något som även gett avtryck under 2013. Det var Spinnhuset i Hallsberg, Göteborgs Katthjälp och Norrtälje Katthem som drabbades. Det var tre olika Länsstyrelsers djurskyddsenheter som anmärkt på att dessa föreningar valt att arbeta med målgruppen skygga/förvildade katter istället för att avliva dem. 

Problemen uppstod i samband med att föreningarnas tillstånd skulle omprövas. För Spinnhusets del löste det sig till slut. Så har det nu även gjort för Norrtälje Katthem efter ett drygt år med många olika turer. Göteborgs Katthjälp väntar fortfarande på att deras ärenden ska avgöras i förvaltningsrätten. 

Att engagera sig i skygga katter kan bli ett arbete i motvind

Dessa strider har tagit mycket på krafterna för de drabbade föreningarna. Energi har gått förlorad som istället kunde ha gått till att hjälpa flera hemlösa katter. Det är oacceptabelt att Länsstyrelserna motarbetar ideella krafter på det här sättet för skattebetalarnas pengar. Människor som vigt sitt liv åt Sveriges största djurskyddsproblem blir straffade istället för värdesatta. Det om något är att misshushålla med resurserna och går inte att se som något annat än rent maktmissbruk.

Kampen för TNR-metoden går vidare

TNR-metoden (Trap, Neuter, Return) är en metod som med stor framgång praktiseras världen över sedan 1970-talet. Genom TNR har förvildade katter fått rätt till sina liv, samtidigt som kattkolonierna stabiliserats. TNR-metoden blir oftast missuppfattad. Metoden bygger på fakta och erfarenheter utifrån katters beteenden och behov, samt hur dessa fungerar i samverkan i kattkolonier. Det handlar om ganska komplicerade orsaks-samband. Efter drygt 30 års praktiserande går det nu att bevisa att det inte finns någon effektivare metod för att komma tillrätta med kattkolonier. En metod som samtidigt är human mot katterna. TNR är en metod där alla är vinnare. Största vinnarna är katterna själva. I Sverige kämpar trots detta metodens förespråkare i motvind. Myndigheterna håller envist fast vid avlivning som det enda rätta, så fort det kommer till katter som inte är handtama.

Hurdetserutidag

Foto: Göteborgs Katthjälp - TNR-katt i Backa. 

För de föreningar och privatpersoner som engagerar sig i arbetet med skygga - förvildade katter blir tillvaron oftast extra tuff. Inte nog med att arbetet i sig är krävande, de är inte heller ovanligt att de motarbetas av Länsstyrelsens Djurskyddsenheter.

För den/de som arbetar med TNR tas ibland situationen till sin spets. Vissa handläggare (Djurskyddsinspektörer) ger uttryck för att vara motståndare till TNR och verkar göra sitt yttersta för att motarbeta att metoden får fäste i Sverige. Oftast är det synen på skygga/förvildade katter som ligger bakom att de är emot TNR. En målgrupp katter som många anser mår bäst av att dö. Läs mera om olika exempel i denna blogg.  

Ett ljus i mörkret tändes i november 2013. Då fick den ansvarige för en TNR-koloni i Göteborg rätt mot Länsstyrelsen i en tvist som rör kolonikatternas boendeförhållanden. Tvisten som rör 8 stycken fullt friska, kastrerade och id-märkta katter som har tillgång till vård vid behov och som har tillsyn 24 timmar om dygnet har hållit länsstyrelsens kontrollanter, jurister och domare, engagerade från en ideell kattorganisation, tjänstemän på Jordbruksverket, tre stycken svenska sakkunniga (varav två professorer och en veterinär) och en grupp forskare i det internationella vetenskapsetablissemanget sysselsatta i nästan tre år och måste har kostat skattebetalarna många 100 000-tals kronor vid det här laget. Turerna har varit många och långa. Domen, som nu vunnit laga kraft, innebär att Länsstyrelsens föreläggande (7 punkter) undanröjs i sin helhet. Detta är självklart en 100-% seger för katterna i denna koloni och för katternas dagliga beskyddare, men även för andra TNR-katter runt om i Sverige samt för hemlösa skygga katter som nu erbjudas ett gott liv med hjälp av TNR-metoden. Även om de skulle råka vara skygga eller osäkra i närheten av främmande människor. 

Läs mera om fallet och domen här!

Katterna i Vargön - en vedervärdig historia

Under februari och mars 2013 har ett djurskyddsärende i Vargön utanför Vänersborg skakat om "kattsverige". Länsstyrelsen beslutar att omhänderta, av som man trodde, 10 talet hemlösa katter för avlivning då de anses vara förvildade. Beslutet om avlivning baseras på flyktiga iakttagelser av en handfull katter och tas innan katterna har fångats in. 

Många försöker ändra beslutet då det finns väntande hem till alla. Myndigheten står envist fast vid sitt beslut som dessutom grundar sig på felaktigt tolkad forskning. (Turner & Kessler 1999)

Du gömde dig bakom en paragraf som sände mig till en för tidig grav...


De 10 katterna visade sig vara betydligt flera. 21 katter fångas in under två omgångar. När ärendet är avslutat från myndighetens sidan har 19 av dessa avlivats. Detta då de enligt veterinären ansågs ha ett vilt lynne efter att ha suttit några dagar på ett hundpensionat..... Ett hundpensionat som, via de anteckningar som förts och som finns i handlingarna, visar sig har en bristfällig hantering av katterna. En katt har t.ex. dragits ut i nackskinnet när den inte självmant kom fram till djurskötaren. Miljön har inte heller varit lämplig för denna målgrupp katter. 

De två katter som överlever omplaceras till en katthemsförening. Det visar sig även att ytterligare två katter har fångats in och tagits omhand av en privatperson. Katter som enligt uppgift till Hittekatter iFokus nu är helt tama. En katt togs omhand av en släkting till den avlidna person som matat dessa katter. 

Nu ligger jag här stel och kall, du rusar vidare till nästa fall. Jag hade ju ett hem som väntade, det var ju dit jag längtade.


Fler katter observeras på platsen men blir aldrig infångade. Katter som antagligen var skyggare än dem som fångades in och som nu finns kvar någonstans i Vargön. Sannolikt kommer problemet att kvarstå eftersom myndigheterna sällan lyckas fånga in alla katterna i en koloni. Det vanliga scenariot är istället att kolonin lever vidare, förökar sig och snart är minst lika stor igen. 

Låt nu andra små katter få leva kvar utan att du även av dem livet tar.


Katterna i Vargön engagerar många kattvänner runt om i Sverige. 14 personer var på möte hos Länsstyrelsen i Uddevalla den 14/2. Ett möte myndigheten hade bjudit in till. Mötet kom dock att uppfattades lite som ett hån då katterna ändå avlivades. Det skedde redan dagen efter mötet. Beslutet om avlivningen JO-anmäldes av flera olika personer och blev en TT-nyhet som spreds över hela Sverige. I lokaltidningen TTELA var det flera artiklar om katterna och deras öde. Överklagan av besluten gjordes även av en person både till Länsrätten och Kammarrättan. Överklagan avslog dock då rätten menade att det bara är katternas ägare som kan föra talan. Eftersom dessa katter ansågs vara hemlösa hade ingen rätt att föra deras talan. Samma sak gällde JO-anmälningarna.  

Läs mera om Fallet Vargön här!

Namninsamlingen Sluta avliva katter med mina skattepengar. 

Fallet med Vargöns katter är på intet sätt unik. Liknande händelser äger rum hela tiden i vårt land. Det många inte känner till är att de själva är med och betalar för verkställandet av myndigheternas beslut via sina skattsedlar. 

Det är djurskyddsenheten inom respektive Länsstyrelse som fattar beslutet om omhändertagande och vad som sedan ska hända med omhändertagna djur. Ansvaret för att det blir verkställt ligger sedan på Polisen. Eftersom Polisen har annat att göra än att fånga in och stalla upp djur brukar de anlita någon via avtal (efter upphandling) som istället utför dessa arbetsuppgifter mot ersättning - en ersättning du betalar via skatten. 

Det brukar ofta vara djurpensionat, skyttar, djurambulansen och liknande som driver företag och ser detta som en inkomstkälla. Ibland kan även katthemsföreningar komma ifråga även om det inte alls är lika vanligt. Oftast krävs att dessa katthemsföreningar i så fall bistår vid avlivning av katter som inte bedöms omplaceringsbara - ett krav som många katthem inte vill ställa upp på då deras uppfattning och myndighetens bedömning av katter inte stämmer överens. 


De inkomstdrivna företagen har inget ideellt engagemang utan tar bara hand om de omhändertagna djuren så länge det ger dem inkomst. Det gör att även de djur som bedömts omplaceringsbara löper stor risk att avlivas. Av de djur som omhändertas är just katter en mycket stor andel. Totalt sätt är det mycket pengar som går åt till att omhänderta och avliva hemlösa katter. Pengar som skulle kunna användas på ett mycket konstruktivare sätt om myndigheterna klev ned från sina höga hästar och såg den ideella verksamheten som den tillgång de faktiskt är. 

Fallet med Vargöns katter blev den droppe som fick bägaren att rinna över. Vi var många som kände att något måste göras. Den 3/3 2013 startade därför namninsamlingen Sluta Avliva Katter med Mina Skattepengar på initiativ från Göteborgs Katthjälp, Livbojen och Hittekatter iFokus. En namninsamlingen som rullat på sedan dess och så kommer att göra till och med valdagen 14/9 2014. Beslutsfattare och myndigheter har fått information om att namninsamlingen pågår. Dels den 2/9 2013 och kommer nu får det igen den 2/1, samt vid namninsamlingens avslut.  

I skrivande stund har namninsamlingen fått 11.382 underskrifter. Det gör att Sluta avliva katter med mina skattepengar ligger på 3:e plats av de namninsamlingar som fått flest underskrifter på Skrivunder.com under 2013. På 5:e plats totalt av alla namninsamlingar som förekommit där. Inte illa men vi hoppas det blir ändå bättre innan namninsamlingen går i mål den 14/9 2014. 

SVENSKA KATTSKYDDSFÖRBUNDET SVEKATT

Hösten 2011 bildades Svenska Kattskyddsförbundet SVEKATT.

Svekatt skall b.la verka för: att utveckla och stärka skyddet för katten i lagstiftningen, bilda opinion i kattfrågan höja kattens och katthemmens status, initiera forskning om katter i katthemsmiljö, socialiseringsprocessen av förvildade katter mm. På förbundets hemsida ska det byggas upp en kunskapsbank. Svekatt erkänner alla katters rätt till ett gott liv och tar avstånd från avlivning av friska katter. De katthem som är medlemmar i Svekatt kommer att få en Etisk märkning, ett signum för att visa att de tar avstånd från avlivning av friska katter.

Idag är följande föreningar medlemmar i SVEKATT:

 • Akutgruppen i Stockholm
 • Föreningen Djurhjälpen i Stockholm
 • Föreningen 9 Liv Östergötland
 • Gefle Katthem
 • Gotlands Katthem
 • Gästrike Katthem i Gävle
 • Göteborgs Katthjälp
 • Kattskyddet
 • Kattstallet i Åkeshov
 • Ronneby Hittekatter & Co
 • Stockholms Katthem
 • Stockholms Kattkastreringsgrupp
 • Södertälje Katthem
 • Örebro katthem

Under året som gått har Svekatt bland annat bildat KattO. Kattombudsmannen som är en grupp inom SVEKATT bestående av jurister och andra sakkunniga. KattO fungerar som stöd och hjälp för privatpersoner och organisationer i kontakten med t ex myndigheter i kattskyddsfrågor. 

Svekatt har JO-anmält ett fall där Länsstyrelsen tillåtet massavskjutning av 100 talet katter i Stockholmsområdet. 

SVEKATT har  en Facebooksida och en hemsida där du kan följa förbundets arbete.

Vi hoppas Svekatt kommer att växa till sig under 2014, att flera föreningar ansluter sig. 

Goda exempel

Vi får inte glömma att det finns fullt av goda exempel i vardagen. Solglimtar där hemlösa katter räddas till ett bättre liv av landets alla eldsjälar. Händelser både i stort och smått, sådant som tillsammans blir gigantiskt. De skänker hopp och ger kraft för oss alla att fortsätta vårt arbete även i mörker och motvind. 

Jag vill tacka alla som på sitt sätt drar sitt strå till stacken för att hemlösa katter ska få det bättre. Både i nuet och i framtiden. Både enskilda personer och alla Katthemsföreningar som ger av sin fritid till de utsatta katterna. Ni behövs alla och vi behöver bli flera. 

Foto: Kvibergskatternas Vänner som gjort ett storartat arbete i Göteborgsområdet. 

En viktig uppgift är att bli bättre på att nå landets kattägare och få dem att ta ett större och bättre ansvar för sina katter. En kanske inte alltid så tacksam utmaning i det korta perspektivet. Som budbärare blir man lätt "skjuten" av kattägare som känner sig trampade på tårna. Men i det långa loppet ger det frukt. För varje katt som kastreras minskar antalet presumtiva hemlösa katter. För varje katt som ID-märks och registreras ökar det chansen att kissen ska komma tillrätta om den springer bort. För alla kattägare som lär sig mera om sina katter och deras behov förbättras katternas situation ute i landet. 

Hittekattsbandet

Hittekattbandet har kommit till på initiativ av Wikipedia och är kattvärldens motsvarighet till det välkända Rosa Bandet – ett unikt handgjort band skapat för att visa att den som bär det är engagerad och stöder hjälp till hemlösa och nödlidande katter. Pengarna går oavkortat till hemlösa katter.

Bandet började säljas i april 2012 och har sedan dess gett välkomna tillskott till verksamhet för hemlösa katter över hela landet. 

Hittekattsbandet kostar 30 kr inkl porto och du beställer viabloggkatten@hotmail.com


Sommarkatten Tanja

Så här års tänker vi gärna tillbaka på sommaren. Låt oss göra det med vinnaren i vår Sommarkatt 2013 - vackra Tanja.
Lussekatten Sören.

Vi avslutar vår nyårskrönika med Sören som blev Lussekatt 2013 och hans önskelista till Tomten. Om det finns någon tomte därute så hoppas vi han lyssnar på Sören. En kisse som själv gjort så mycket gott för hemlösa katter under åren.  
//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2014-01-01 16:51 #1 av: Leffe

En mycket bra skriven krönika

Anmäl
2014-01-01 16:55 #2 av: Lena

#1 Tack Leif! 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2014-01-01 20:39 #3 av: Katthemsmatten

Tack för en bra årskrönika, Lena. Låt oss aldrig glömma kampen för postum rättvisa åt alla de katter som slaktas av LST. Ibland med hjälp av katthem som anser att de bara gör som de är beordrade. (Hmm, tror mig hört detta förr - knappt 70 år tillbaka i tiden.)

Anmäl
2014-01-01 22:50 #4 av: Jassan


Jättebra skrivet o sammanfört Lena. Skönt att vara på denna sajten o få träffa dig o alla andra som kämpar för hemlösa katter. Blir så glad, för ibland känner man sig så ensam, men så är ju inte fallet. Tillsammans är vi starka!! Tack!

Anmäl
2014-01-02 00:01 #5 av: Lena

#4 Absolut tillsammans blir vi många och starka! :)

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2014-01-03 17:07 #6 av: [eskils]

Underbart välskriven och viktig årskrönika om ett dramatiskt år, Lena!!   Blomma Blomma Blomma Blomma Blomma

Hoppas verkligen att många läser den och begrundar! Och glöm inte länkarna, t ex

http://djurskyddsinspektorernasdoldaagenda.blogspot.se/

och

http://jagstodjer.goteborgskatthjalp.com/index.php/andra-drabbas-ocksa/4-arende-2

Årskrönikan borde vara obligatorisk läsning för Länsstyrelsernas djurskyddsinspektörer. Kanske kunde publiceras i någon tidning också?

Anmäl
2014-01-04 02:45 #7 av: carlas

Strålande bra årskrönika över år 2013. Tack Lena! Borde absolut vara obligatorisk läsning - för alla. Och absolut värd att publiceras!!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.