Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Ny kategori 000. Vanliga frågor - FAQ - ej för diskussion! 001. Kattambassadörer TNR/Skygga Katter 02. Hittekatter i Fokus 03. Hittekatter i media 04. Katthem, jour- & stödhem, föreningar 05. Kattens status 06. Kastrering, ID-märking, Vaccination 07. Djurskyddsfrågor 08. Bilder & Filmklipp 09. Goda ideér, råd och tips! 10. Huskatten 11. Kattsjukdomar & problem 12. Kattmats relaterat 13. Kattprat i allmänhet 14. Katter söker hem! / Katter sökes! 15. Bortsprungna/upphittade katter 16. Transporthjälp önskas/erbjudes 17. Solskens- och molnhistorier 18. Evenemang på Katthemmen/ Kampanjer 19. Insamlingar, Auktioner 20. Dagens Ros & Ris! 21. Till minnet av 22. OT Utanför ämnet 23. Utsatta djur av annat slag 24. Annonsdiskussioner 25. Information om Forumet & oss Medlemmar Ny kategori
6. Kastrering, ID-märking, Vaccinering

Tidig kastrering

2012-08-01 10:30 #0 av: Lena

I USA har tidig kastrering varit godkänd och välanvänd sedan början av 90-talet. I Sverige är det inte lika vanligt ännu. Jessica Magnusson har gjort ett examensarbete där hon undersöker om det innebär några skillnader för katten att kastreras vid 12 veckors ålder jämfört med de svenska rekomendationerna 6 månader.

I USA har katthemmen lika stora problem med hemlösa och oplanerade kattungar som vi har här i Sverige. Varje år avlivas miljontals katter som ingen vill ha. Då började några katthem kastrera alla sina kattungar, vissa redan vid 6-7 veckors ålder, för att minska risken för fler oplanerade kattungar och dessutom för att de katter som adopterades från katthemmen inte skulle kunna avlas på senare. I USA har tidig kastrering varit godkänd och välanvänd sedan början av 90-talet.

Jessica Magnussons arbete bygger på litteraturstudier och en enkätundersökning. I enkätundersökningen har 53 slumpvis utvalda veterinärklinker deltagit.

!!!!1111kattungar2liggandeLinda.jpg

Varför kastrera?

Det finns många orsaker till varför man bör kastrera sin katt. De främsta fördelarna är att risken för sjukdomar i könsorganen minskar. Honorna kommer inte att kunna drabbas av äggstocks- eller livmodercancer och hankatterna kommer inte drabbas av testikeltumörer.

Eftersom honkatter ofta blir könsmogna tidigare än man tror kan man genom tidig kastrering förhindra att oönskade kattungar föds och därmed bidrar till överpopulationen av katter. Dessutom minskar risken för att honkatter utvecklar juvertumörer kraftigt om de kastreras före första löpet.

Kastration används också för att minska sexuella beteenden och revirbeteenden. Honkattens löpbeteende minskar och katterna slutar vandra långa sträckor för att hitta en partner, vilket innebär att de blir lugnare. Revirmarkering, då katten sprayar urin på till exempel möbler i omgivningen, minskar ofta när katten kastreras, liksom aggression mot andra djur.

Kastrerade katter tenderar även att leva längre än okastrerade katter.

Nuvarande åldersrekommendation

I Sverige var det fram till slutet av 1990-talet vanligt att man väntade med att kastrera sin katt tills den var könsmogen eller uppemot ett år gammal. Men detta ledde ofta till att många katter redan hade hunnit fortplanta sig innan de kastrerades. Något som bidrog till att antalet övergivna katter ökade. På dessa grunder bestämde sig Sällskapet för Smådjursreproduktion och Swedish Veterinary Feline Study Group att rekommendera att katter bör kastreras vid 6 månaders ålder.

!!!!!1111VitKattungeLjusLinda.jpg

Tidig kastrering

Tidig kastrering syftar oftast på kastrering som görs när kattungen är mellan 6 och 16 veckor gammal.

I USA och många andra länder har man precis som i Sverige stora problem med överpopulation av katter och hundar. Det rör sig ofta om hemlösa djur och oplanerade kullar. Varje år avlivas flera miljoner friska katter från katthem på grund av att det inte finns tillräckligt med folk som vill adoptera dem. Detta har gjort att många katthem vill använda sig av tidig kastrering för att på så sätt kunna kastrera alla katter och se till att inga katter som adopteras kommer att kunna föröka sig och bidra till överpopulationen.

Dessutom finns risken att många katter hinner fortplanta sig om man väntar med kastration till den traditionella åldern 6-8 månader, eftersom åldern för könsmognad varierar kraftigt. Det är inte ovanligt att honkatter blir könsmogna redan vid 4 månadersålder.

Även för uppfödare finns det fördelar med tidig kastrering då de kan få sina kattungar kastrerade innan leverans till den nya ägaren.

Det innebär en större risk att söva en kattunge jämfört med en vuxen katt. Därför har omfattande studier genomförts för att komma fram till de bästa metoderna. Det finns idag mycket kunskaper och erfarenheter om vilken typ av narkos/samärtlindring som fungerar bäst för kattungar.

!!!!!11111KattungeMusLinda.jpg

Farhågor kring tidig kastrering

En oro som finns kring tidig kastrering är hur tillväxten påverkas samt att risken för epifysfrakturer därmed ökar.

Studier har genomförts där man jämfört katter som kastrerats vid 7 veckors ålder, samt vid 7 månader med okasterade katter. Kastrering reducerar hormonerna testosteron och östrogen, som båda har betydelse för epifysernas slutning. Studierna visade att kastration reducerar dessa hormoner i samma grad oavsett i vilken ålder katten kastreras. Episfysernas slutning sker ca 8 veckor senare hos en kastrerad katt än hos en okasterad.

På grund av den försenade epifysslutningen har det också antagits att risken ökar för att katten ska råka ut för episfysfrakturer. I en studie som omfattade 1660 katter kunde man dra slutsatsen att epifysfrakturer inte hade något samband med tidig kastrering. Frakturer var rent generellt ovanligt bland katterna i studien. I en annan studie har man dock sett att försenad epifysslutning kombinerad med övervikt ökar risken för epifysfrakturer.

Övervikt och ämnesomsättning

Övervikt är ett vanligt problem som beror på många faktorer. Till exempel vilket foder katten får och hur aktiv den är.  Men det kan också bero på om katten är kastrerad eller ej. Kastrationen påverkar bland annat ämnesomsättningen och aktivitetsnivån.

En studie har visat att okastrerade hankatter har 28 % högre ämnesomsättning än kastrerade hankatter. Och okastrerade honkatter har 33 % högre ämnesomsättning än kastrerade honkatter. Efter kastrering ökar katterna dessutom sitt matintag med 26 % respektive 17 %.

Detta är den största anledningen till att katter går upp i vikt efter kastrering. De behöver mindre energi, men tenderar att äta mer. Många studier har visat att kastrerade katter har lättare för att gå upp i vikt, men man har inte sett några skillnader mellan tidigt kastrerade katter eller katter kastrerade efterkönsmognad.

Kattägarna bör informeras om detta så att de kan ta till åtgärder för att förhindra viktuppgång, så som motion och ett bra foder. Tyvärr har nästan hälften av alla kastrerade katter någon form av övervikt.

!!!!!!11111KattungeStorLinda.jpg

Narkosrisken

Man måste vara försiktigt när man söver ett ungt djur, eftersom distributionen och nedbrytningen av läkemedel skiljer sig mellan kattungar och vuxna katter. Från 12 till 14 veckors ålder fungerar dock njurar och lever som hos en vuxen katt. Dock kan man behöva sänka läkemedelsdoserna och välja läkemedel som är säkrare för yngre katter.

När en ung katt sövs är det viktigt att man övervaknar den under operationen. De faktorer som är viktigast att övervaka är pulsen, hemoglobinets syresättning, andningsfrekvens, muskelavslappning, till exempel i käken, ögats position och pupillstorlek. Det är viktigt att man inte förlitar sig på övervakningsutrustning utan övervakar djuret manuellt.

Genom dessa faktorer kan man enkelt bedöma hur djuret ligger i narkosen och även tidigt upptäcka förändringar. Kattungar är dessutom känsligare för hypotermi (nedsatt kroppstemeratur) vilket kan leda till ett försämrat uppvak på grund av långsammare elimination av läkemedlen.

Urinvägsproblem

Sjukdomar i urinvägarna är vanligt bland kastrerade hankatter. Man har trott att detta beror på att kastrering, och framförallt tidig kastrering, skulle leda till ett trängre urinrör.

Flera studier har dock bevisat att urinrörets diameter inte skiljer sig mellan tidig kastrerade, sent kastrerade eller okastrerade katter. I en studie kunde man till och med se att urinvägsproblem var vanligare hos katter som kastrerats efter könsmognad. Om orsakerna till urinvägsproblemen var åldern vid kastrering eller påverkan från miljö eller foder var dock oklart. Man har däremot sett skillnader i utvecklingen av de yttre könsorganens utseende. Tidigt kastrerade katter kommer att behålla det juvenila utseendet, hankatter utvecklar inga hullingar på penis och honkatter har en mindre vulva än okastrerade katter. Hos katter som däremot kastreras efter könsmognad kommer de yttre könsorganen att tillbakabildas något; hankatterna får atrofierade hullingar och honkatternas vulva förminskas något.

!!!!!11111KattungeRyggLinda.jpg

Beteendeförändringar

En studie har under ett år undersökt hur beteendet förändras hos katter som kastreras vid 7 veckor respektive 7 månader och katter som inte kastreras alls. De beteenden som undersöktes var lekfullhet, upphetsning, aktivitetsnivå, vokalisering, aggression mellan individer och tillgivenhet.

Slutsatsen man kunde dra av denna studie var att det inte gick att upptäcka skillnader mellan någon av grupperna i avseende på lekfullhet, aktivitetsnivå, vokalisering eller upphetsning.

Däremot såg man tydligt att aggression mellan individer var högre i gruppen med okastrerade katter. Man såg också att de båda grupperna med kastrerade katter var betydligt mer tillgivna mot observatören jämfört med de okastrerade katterna.

Bland katter som kastreras innan könsmognad verkar dock risken vara större för att de blir mer rädda för främlingar och mer benägna att gömma sig. Bland tidigt kastrerade hankatter är urinmarkering ovanligt.

I en annan studie drog man slutsatsen att problembeteenden inte var vanligare hos tidigt kastrerade katter.

Påverkat immunförsvar

Få långtidsstudier finns på tidigt kastrerade katter och många veterinärer är oroliga för att tidig kastrering skulle leda till att katten får ett sämre immunförsvar och därmed är känsligare för infektioner.

I en studie anses det dock osannolikt att tidig kastrering skulle vara förknippat med dåligt immunförsvar eftersom tidig kastrerade katter inte drabbades av infektioner i större utsträckning än katter kastrerade efter könsmognad. Man såg också att tandsköttsinflammationer och astma var mer sällsynt hos tidigt kastrerade katter, vilket helt motsäger att immunförsvaret skulle vara försämrat.

!!!!!!!!LindapaddaMini.jpg

Speciella faktorer vid tidig kastrering

Tidig kastrering ska endast tillämpas på fullt friska kattungar. De bör också vara vaccinerade och avmaskade. Innan sövning bör de genomgå en nogrann undersökning. När det gäller hankatter undersöks om båda testiklarna finns i pungen.

Kattungen vägs till närmsta hekto och läkemedelsdoserna räknas ut noggrant. Kattungar drabbas lätt av hypotermi (nedkylning). Det är därför mycket viktigt att kattungen hålls i en varm miljö före och efter operationen.

Från 12 till 14 veckors ålder fungerar dock lever och njurar som hos en vuxen katt. Vilket innebär att riskerna minskar.

Kattungar ska fastas innan operationen, men helst inte mer än 3-8 timmar. Ju yngre katten är desto kortare tid fastas den. Man bör dessutom se till att kattungen får i sig ett litet mål mat inom en timma efter att den vaknat.

För att få ett så bra insomnande och uppvaknande som möjligt bör man försöka hålla katten i en lugn miljö.

Enkätundersökningen Svenska veterinärkliniker

Av de tillfrågade klinkerna är det endast 12% som utför kastrering vid 12 veckors ålder.

Orsaken till varför så få valt att inte kastera vid tidig ålder är traditionen att inte kastrera katter förrän vid 6 månaders ålder samt oro för tillväxtstörningar hos katten.

Angivna fördelar med tidig kastering:

 • Minskad risk för juvertumörer.
 • Minskad risk för revirbeteenden.
 • Inga oönskade kullar.
 • Katten slipper stressen som könsmognad innebär.
 • Yngre katter återhämtar sig snabbare än en äldre katt.

Angivna nackdelar:

 • Narkosrisken var den övervägande nackdelen.
 • Operationen är tekniskt svårare.
 • Svårare att dosera läkemedel.
 • Kattungarna är för aktiva efter operationen.
 • Risken för hypotermi och hypoglykemi är större.
 • Några av de tillfrågade var även oroliga för ökad tillväxt och några för minskad tillväxt.

56% av det illfrågade veterinärena rekomenderade energireducerat foder till nykasterade katter.

126_2637.JPG

Författarens kommentarer/diskussion

Skillnaderna mellan att kastrera en katt vid 12 veckors eller 6 månaders ålder är inte stora. Man måste dock vara försiktigare med vävnaderna och sänka läkemedelsdoserna.

Farhågorna som finns kring tidig kastrering kan i princip dementeras genom de källor jag använt i mitt arbete. Övervikt verkar vara ett problem som förekommer oavsett ålder vid kastrering, liksom urinvägsproblem.

Narkosrisken är minimal så länge man använder rätt läkemedel, är extra noggrann meddoseringen och håller djuret under noggrann övervakning av framförallt kroppstemperaturen på grund av risken för hypotermi.

Epifysfrakturer är generellt ovanligt, men jag tycker dock att det vore bra med mer forskning på huruvida epifysfrakturer är sammankopplat med tidig kastrering, men även forskning på flera epifyser, eftersom den källa jag använde endast studerade en epifys.

Jag anser, efter att ha skrivit detta arbete, att tidig kastrering är något som kan utföras med säkerhet, om kliniken det utförs på har rätt förutsättningar och kunskaper.

Den här artikeln bygger på Jessica Magnussons studentarbete: Kastration av katt, Publicerat vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara 2009.

Jessica har alias Jessica1987 här på iFokus om du vill ställa frågor till henne.

Du kan ta del av hela arbetet via denna länk: Kastration av katt

Foto: Linda Carlström

 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2012-08-01 10:32 #1 av: Lena

Har skrivit om en gamal artikel som det tyvärr blivit något fel med så att de inte gick att uppdatera längre.

Viktig läsning dock!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2012-08-01 10:43 #2 av: Lena

Kopierar in intressanta och centrala kommentarer från den förra artikeltråden:

"Jättebra artikel! Önskade att fler katthem, kattägare och veterinärer skulle börja med tidigare kastrering.

Vet att i Tyskland finns några katthem som utför tidig kastrering för att minska risken för oönskade kattungar.

Jag läste nånstans en statistik om hur många katter från katthem i Sverige antagligen aldrig blev kastrerad. För just i uppföjlningen efter att en kattunge säljs brister det ofta".

Alxej

---

"Jag har kastrerat flera kattungar och det har fungerat fint.De hämtar sig betydligt snabbare än vuxna katter och inte stannar dom i växten heller".

Majvi

---

"Har börjat med en lista över veterinärer i Sverige som utför tidiga kastreringar".

Alexej

---

"men man kan u inte kastrera FÖR tidigt för kulorna MÅSTE ju ha kommit ner i pungen...mina kastrerades vid 5,5månaders ålder och det va PRECIS så kulorna hade kommit på plats".

Gardens

---

Svar till Gardens:

"Det normala är att hankatter föds med kulorna nere. Det är bara i ett fåtal fall som kulorna inte är nere vid födseln eller någon av dem vandrar upp i vas deferens.

Dessutom går det lika bra att öppna upp ljumskarna och leta efter testiklarna på en hane på 12 veckor som på en som är 6 månader gammal".

Silvestris

---

" "Kryptorkida hankatter bör inte opereras tidigt utan ingreppet skjuts upp tills dess att båda testiklarna vandrat ner, eller katten nått sex månaders ålder då en ljumsk- eller buköppning kan utföras (6). Den juvenila testikeln kan vara svår att lokalisera om den inte nått skrotum."

PREPUBERTAL KASTRATION AV KATT - MÖJLIGHET ELLER RISK

Skillnader i metod vid tidig kastrering

Vid den preanestetiska undersökningen undersöker man om katten har bråck eller är kryptorchid. Kryptorchida kattungar bör man vänta med att kastrera tills båda testiklarna kan lokaliseras i pungen eller tills katten är sex månaders gammal. Endast helt friska kattungar bör kastreras tidigt.

Avhandling SLU"

Alexej

---

"Jag har använt mig av tidigkastrering i några år och har bara bra erfarenheter av det! Det finns många veterinärer i Stockholm som gör det, vi använder oss av Vikdalens Hemveterinärer (www.vikdalenshemveterinär.se) och Hagsätra Veterinärklinik (08 - 749 31 50)

Hagsätra kastrerar dessutom honorna med titthålsteknik, såret blir bara en cm långt med ett stygn!"

huldabella

---

"Katter är som bekant inte hundar. Om du inte tror på mitt ord står det att läsa på sid. 154 i Kattens sjukdom "Hankatter föds med testiklarna nere och de ska senast ha kommit in i pungen vid 4-5 veckors ålder."

Och vem vill öppna ljumskarna på sin katt för att leta testiklar? Tja, vem vill sprätta upp buken för att få sin honkatt kastrerad? Det är faktiskt ingen större skillnad i ingreppen.

Mao. den veterinär som utan knussel kastrerar honkatter tidigt bör inte ha några problem med att kastrera en krypt hane tidigt. Det bör tvärtom vara en fördel att göra det tidigt eftersom det är mindre fettvävnad som kan gömma testikeln hos den unga katten. Ju äldre katt, ju mer fettvävnad som testikeln kan gömma sig i vilket kan innebära ett längre och svårare ingrepp".

Silvestris

---

"Det skulle vara en stor steg till att minska antalet hemlösa katter om kattungar kunde kastreras när de är 12 veckor och förmedlas sedan till "vuxenpris"."

"Läste nu att i Los Angeles/USA blev det lag den 1 mars 2008 att kastrera katter senast med 4 månader!!!"

Alexej

---

"Hagsätra veterinärmottagning utför tidig kastrering med titthålskirurgi för 900:-"

Jourhemmet


//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2012-08-01 14:56 #3 av: Eine

Bra Lena,att du satt in denna artikel.

Djäknens Cornish Rex,German Rex och Turkisk Angora

Anmäl
2012-08-01 15:30 #4 av: Lena

#3 Ja det är ju en viktig fråga!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2012-08-28 16:54 #5 av: Hennum

Har delat på facebook:  FFKs lokalgrupp på Linero

Anmäl
2012-09-01 09:46 #6 av: Lena

#5 Jättebra!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-04-07 12:03 #7 av: Lena

En artikel om tidig kastrering som är värd att läsa. 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-04-07 12:08 #8 av: Mantissa

Jag pratade nyss med min veterinär på Ljusdals djurklinik. Hon hävdade att det först är efter 6 månader som man kunde vara säker på att njurar och lever var starka nog för att klara narkosen. Hon är relativt nyutbildad (från Holland) och ändå håller de fast vid detta. Tråkigt!

Anmäl
2014-01-07 22:00 #9 av: Mari

Hur är det med detta med tidig kastrering? Jag försöker läsa och läsa men hittar liksom inte bra material med belägg för att det ska gå bra att kastrera tidigt. Kan någon hjälpa mig att plocka fram? Finns det någon Svensk forskning?

Anmäl
2014-01-22 16:20 #10 av: Silvestris

#9

Nej, det finns ingen svensk forskning, men hur mycket internationell forskning som helst. Sök på Google Schoolar, exempelvis på "early spay neuter" eller "prepubertal gonadectomy". Söker du på "tidig kastrering" kan du hitta examensarbeten från SLU.

Anmäl
2014-01-22 18:47 #11 av: JenL

http://www.amaranti.se/halsa/tidigkastrering.html

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.