Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Ny kategori 000. Vanliga frågor - FAQ - ej för diskussion! 001. Kattambassadörer TNR/Skygga Katter 02. Hittekatter i Fokus 03. Hittekatter i media 04. Katthem, jour- & stödhem, föreningar 05. Kattens status 06. Kastrering, ID-märking, Vaccination 07. Djurskyddsfrågor 08. Bilder & Filmklipp 09. Goda ideér, råd och tips! 10. Huskatten 11. Kattsjukdomar & problem 12. Kattmats relaterat 13. Kattprat i allmänhet 14. Katter söker hem! / Katter sökes! 15. Bortsprungna/upphittade katter 16. Transporthjälp önskas/erbjudes 17. Solskens- och molnhistorier 18. Evenemang på Katthemmen/ Kampanjer 19. Insamlingar, Auktioner 20. Dagens Ros & Ris! 21. Till minnet av 22. OT Utanför ämnet 23. Utsatta djur av annat slag 24. Annonsdiskussioner 25. Information om Forumet & oss Medlemmar Ny kategori
8. Kattens status/Djurskyddsfrågor

Hur anmäler jag vanvård?

2008-01-16 01:41 #0 av: Alexej

Som djurvänner borde vi aldrig tveka att anmäla en misstänkt vanvård eller misshandel av djur. Djuren har bara oss och det är bara vi som kan hjälpa dem genom vår insats. Det är alltid bättre med en anmälan för mycket än en för lite. En anmälan går alltid att göra anonymt. Ser det positiva i en anmälan. Antingen kan du hjälpa ett djur eller att den misstänkta djurhållaren får en bra djurhållning bekräftat av djurskyddsinspektören.

 

 

Om du misstänker eller har kännedom om att någon vanvårdar eller misshandlar ett djur måste du anmäla detta. Du kan lämna din anmälan till djurskyddsinspektören via telefon, e-post eller personlig kontakt och du har rätt att vara anonym. Men tänk på att ofta tas anmälan på större allvar om man kan stå för sina uppgifter.

Djurskyddsinspektören hittar du på bygg- och miljöavdelningen i din kommun.

OBS. Efter den 1 januari 2009 är inte längre kommunen ansvariga för djurskyddet utan länsstyrelsen.

 

Aleforskatter

Alaforskatter

För en anmälan behöver du så mycket fakta som möjligt:

  • Namn och adress till den misstänkta djurhållaren. På landet kan du behöva fastighetsbeteckningen eller en vägbeskrivning där djuren vistas. Miljökontoren lägger upp sina arkiv efter fastighetsförteckning.
  • Vilken djurart det handlar om och hur många djur som finns på platsen.
  • Beskriv noga allt du vet om bakgrunden. Gärna namn och adresser till eventuella vittne.
  • Glöm inte. De bästa bevisen är bilder. Försök att ta  många bra bilder med kameran eller mobilen.

Du bör också begära en kopia av miljökontorets utredning och beslut. Skriv upp när och vem du har kontaktat. Du har rätt att få ta del av handlingarna enligt offentlighetsprincipen och de ska utlämnas utan dröjsmål.

Då en anmälan kommit in gör inspektören en akutinspektion. Upptäcks brister ska dessa rättas till genom i första hand rådgivning. Om brister i djurhållningen konstateras vid en kontroll underrättas djurhållaren om detta och om de åtgärder som ska vidtas, samt tidpunkten när detta ska vara åtgärdat. Därefter sker en återinspektion för att tillse att åtgärderna vidtagits. Om missförhållanden inte rättas till eller är av allvarligare art kan djurhållaren få ett föreläggande, d.v.s. ett skriftligt preciserat och tidsatt krav på åtgärd. Vid upprepade förelägganden, eller om bristen som inte åtgärdats är av allvarligare art ska länsstyrelsen meddela djurförbud.
alaforsart62.JPG
Länsstyrelsen kan ta beslut om att omhänderta djur, samt förbjuda någon att hålla djur, eller ett visst slag av djur. Ett omhändertagande verkställs alltid av polismyndigheten, som då också blir ny ägare till djuret till dess att länsstyrelsen avgjort om djuret ska återlämnas, säljas eller överlåtas på annat sätt eller avlivas.

Kommunen kan besluta om ett omedelbart omhändertagande av djur som är utsatt för lidande och om lidandet inte går att avhjälpa på annat sätt. Ett sådant beslut ska underställas länsstyrelsen som snarast ska avgöra om beslutet ska fortsätta att gälla.

Nästa instans för misstänkt vanvård är länsveterinären i ditt län. Dit kan du vända dig i nästa skede om du anser du miljökontoret inte har agerat tillräckligt kraftfullt.

Omhändertagna katter och hundar placeras av polisen på ett katt- eller hundpensionat. Länsstyrelsen gör en bedömning av ägarens lämplighet för att i fortsättningen ha hand om djur. Eftersom omhändertagandet oftast föranletts av brott mot djurskyddslagen är det vanligaste att djuret inte lämnas tillbaka till ägaren. Istället görs en värdering av djurets fysiska och psykiska hälsa. Sjuka djur avlivas, men är det ett friskt djur strävar man efter omplacering i ett nytt hem.

Alefors kök2a.JPG

Man kan också göra en anmälan till länsstyrelsen eller polisen, som då vidarebefordrar denna till kommunen. Polisen kan även välja att utreda fallet själva såvida inte ett omhändertagande av djuret/en sker.

Polisen når du bäst genom telefon 114 14.

En anmälan via polis eller miljönämnden skickas vidare till åklagare som utreder om det finns grund för att väcka åtal för brott. Om utredningen resulterar i att åtal kan väckas, är det slutligen domstol som avgör målet.

kräks2.JPG

Misshandel 
Misshandel är ett brott enligt brottsbalken och ska anmälas till närmaste polismyndighet. Om polismyndigheten beslutar att ej åka ut i ärendet så begär att få skriftligt på det beslutet. Därefter har du möjlighet att JO-anmäla polismyndigheten.

Straff
"För djurplågeri kan den dömas som uppsåtligen eller av grov aktsamhet, otillbörligen utsätter djur för lidande, till böter eller fängelse i högst två år. (Brottsbalkens 16 kap 13 §)" Det kan gälla brott som till exempel överansträngning, misshandel eller vanvård.

I djurskyddslagstiftningen står hur djur ska vårdas och behandlas. Djur ska bland annat behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande, ges tillräckligt med foder och vatten, hållas i en god miljö som ger dem möjlighet att utföra sina naturliga beteenden. Djur får inte överansträngas eller hållas bundna på ett plågsamt sätt. En djurägare som inte respekterar dessa regler kan dömas för vanvård eller djurplågeri.

För mer information om djurskyddslagen kan du gå in på Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se

Så vill ingen katt ha det:

clip_image002.jpg

 

Jag fick ett bra exempel om

Skriftlig anmälan om djur som far illa

skriven av Kurran

För att få bästa effekt på en anmälan om missförhållanden som rör djur är skriftliga anmälningar att rekommendera. Vill man vara anonym är det bara att utesluta sitt eget namn. Dessutom är det bästa att skriva till polisen direkt och kalla det för polisanmälan. Är det något som absolut inte är ett polisärende skickar de över anmälan till djurskyddsinspektören. Det kan vara idé att skicka både till polisen och till kommunen. Någon dag efter att man skickat in anmälan ringer man till polisen och/eller kommunen och frågar efter anmälan, diarienummer och namn på handläggare. Har man gjort en anomym anmälan kan man säga att man läst om den på ett kattforum. Kopia på anmälan kan man gott skicka till de lokaltidningar som finns. Sannolikheten att något händer ökar om någon journalist kontaktar myndigheten. Personnummer får man reda på om man ringer 0771-567567 och trycker sig fram enligt anvisningarna.

Offentlighetsprincipen innebär att alla inkomna handlingar till en mydighet och alla av myndigheten upprättade handlingar får läsas av vem helst utan att man behöver tala om sitt namn eller varför man vill läsa dem. Vill man ha kopia kan man behöva betala någon krona per sida om kommunfullmäktige så beslutat.

Kurran ställer gärna upp och hjälper till med formulering av anmälan om någon så önskar.

En anmälan kan se ut som följer:

Å-stad 2008-09-27

Till
Polismyndigheten i Q-län

Anmälan mot xx angående djur som (lämplig beskrivning)

Djurägare xx
personnummer
Landsvägen 345
M-stad

Anmälare - utesluts om man vill vara anonym

Vittnen
Kalle ... + adress
Stina ... + adress

Saken
Anmälan enligt Djurskyddslagen/Jordbruksverkets föreskrifter avseende (underlåtenhet att ge veterinärvård, för små rastgårdar, för lite mat, misshandel, för många djur, underlåtenhet att hålla utrymmen rena eller vad den nu kan vara men bara en kort sammanfattning)

Bakgrund
xx har x st katter ... Sedan ett antal månader har jag observerat att ...Tillämpligt lagrum (Bra att ange om man vet vilken lag eller föreskrift som djurägaren bryter mot)

Utveckling av orsaker till anmälan:
xx har under den senaste månaden ... Därför ... Katterna ... I bilaga 1 finns bilder ...  Dvs skriv här i detalj vad det är som du vill anmäla)

Vad jag här beskrivit strider mot gällande regelverk beträffande djurskydd och missförhållandena måste snarast åtgärdas samt  rättliga åtgärder sättas in mot djurägaren.

Detta brev skall diarieföras hos er i vanlig ordning.

Med vänliga hälsningar
xxxxx

 

 

Bilder: Miranda Oude Tanke (Göteborgs Katthjälp) och det är bl.a.katter från Alafors. Mer om det kan du läsa under Vanvårdskatter.

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2008-01-16 01:46 #1 av: Hawknestgrove

Wowe! Perfekt! Detta går ju inte att ta fel på!

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2008-01-16 02:10 #2 av: anebit

Superbra alexej!

Anmäl
2008-01-16 04:29 #3 av: Faxlin

Mycket bra artikel. Super, tror många behöver läsa en sådan här artikel för att veta riktigt hur de ska göra och hur allt fungerar.

Cave quid dicis, quando, et cui
Audiatur et altera pars

Anmäl
2008-01-16 04:54 #4 av: tantsotis

Jättebra, Alex! Får jag lägga till en sak jag grämde över att jag missat, när jag gjorde en anmälan som ledde ingenstans?

Har du möjlighet, dokumentera med kamera innan du anmäler. Shit att jag inte hade kamera i mobilen den gång det var aktuellt för mig. Om man vet/känner på sig  inspektören är på väg, "städar man upp" och då finns kanske inget grövre kvar att anmärka på.  Ä

Anmäl
2008-01-16 05:53 #5 av: storAnnette

Ja,det här var bra information.Sen kan det göras tillägg till dessa basfakta;

Inpektören kan bara gå efter det inspektören ser - om djurägaren städat upp,om djurägaren sett till att ge mat och vatten inför besöket,om någon annan matat djuret....tyvärr finns inga bevis då och det är troligt att inget händer.

Så när man anmäler är det bra att tänka på att myndigheterna måste ha bevis av något slag för att kunna ingripa. 

Anmäl
2008-01-16 08:16 #6 av: marieborg

Jättebra artikel!

Anmäl
2008-01-16 10:12 #7 av: Jenna-Gun

Kanonbra.

 

Anmäl
2008-01-19 16:23 #8 av: Lena

Jättebra och informativ artikel!

//lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2008-01-19 17:54 #9 av: Alexej

Fast jag är lite tveksamt om det med omplacering av omhändertagna djur. Erfarenheten av ett pensionat nära Änglaholm, som tar emot omhändertagna katter från polisen, visade att många omhändertagna djur aldrig få den chansen till ett nytt hem.

Där borde det bli ändringar på. Det är så hemskt att ett djur blir räddat först för att sedan ändå bli avlivad för att det inte finns tillräkligt med nya hem.

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2008-01-19 18:09 #10 av: Sidentass

Mycket bra skrivet!!

Anmäl
2008-01-20 13:48 #11 av: Alexej

Puttar upp!

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2008-01-20 14:16 #12 av: Alexej

En anonym anmälan betyder inte att du snabbt ringa till djurskyddsinspektören från hemligt nummer och sedan snabbt lägga på luren. Du kan lugnt diskutera det med honom/henne och bara be att ditt namn inte uppges till de misstänkta. Då gör de det inte heller!

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2008-01-22 22:14 #13 av: Highlandertess

Jättebra artikel!

Anmäl
2008-05-05 01:31 #14 av: anebit

putt

Anmäl
2008-07-19 17:09 #15 av: Lena

Puttar upp den här viktiga artikeln!

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2008-09-20 01:51 #16 av: Alexej

Puttar upp!

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2008-09-20 14:17 #17 av: Alexej

Har nu lagt in Kurrans beskrivning om en skriftlig anmälan.

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2008-09-21 20:17 #18 av: Lena

Jättebra att det nu även finns ett exempel på hur man kan skriva en anmälan. Det gör det mycket lättare.

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2008-12-09 18:00 #19 av: Hawknestgrove

i anslutning till skiftet, så mailade jag till Strömstad....

Fick detta svar
Ja, det är som jag förstår att du redan vet
fr o m 1/1-09 övergår allt djurskydd till länsstyrelsen
och för er gäller länsstyrelsen i Uddevalla.

Jag håller som bäst på att avsluta kommunens
aktiviteter vad gäller djurskyddet och transporterar
filer och dokument till länsstyrelsen.
Det är ett jättejobb.

 

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2009-02-03 23:21 #20 av: skrutten2

Kanonbra, nu vet man själv, plus att man kan tipsa andra utan att det blir krångligt att ta reda på vart man vänder sej. Bara att titta på det här! Jättebra!

Anmäl
2009-05-18 00:57 #21 av: Karizma

ger denna en putt för jag har själv letat efter djurinspektör för anmäla vanvård för katt,hund o hästar allt var på samma gård. var svårt o fatta vart man skulle vända sig tillslut ringde jag polisen o fick hjälp därigenom.

Anmäl
2009-07-30 23:23 #22 av: Alexej

Putt

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2009-07-30 23:25 #23 av: Gardens

allvarligt,trodde inte detta fanns i sverige,dvs samma situationer som visas på tv...*jag är chockad*

vi måste defenitivt skaffa djurpoliser i sverige.

Anmäl
2009-07-30 23:27 #24 av: Gardens

putt

 

Anmäl
2009-08-08 10:50 #25 av: Lena

Puttar upp på förekommen anledning!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2010-05-25 10:47 #26 av: Alexej

Putt

obs. artikeln skrevs när kommunerna var ansvariga, nu är det alltid länsstyrelsen.

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2010-07-07 22:20 #27 av: Alexej

Puttar upp

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2010-07-09 00:31 #28 av: Hawknestgrove

putt!

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2010-08-01 18:06 #29 av: Lena

Puttar upp en artikel med viktig information.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2011-06-20 14:54 #30 av: [sarasvati]

Hittade hit via länk fr annat kattforum. Jättebra artikel!

Men eftersom så pass mkt förändrats sedan 1/1 2009 då länsstyrelsen tog över skulle det vara superbra med en reviderad artikel. Har du tid och möjlighet Alexej? ;-)

Anmäl
2011-06-20 15:14 #31 av: Alexej

Jag är inte medarbetare längre och kan därför inte gå in i artikeln och revidera...

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.